הסל שלי

לא סימנת מוצרים שאהבת

תנאי שירות למשווק פאוור ספורט

קצת עלינו

פאוור ספורט, סוכנויות בע”מ. הוקמה בשנת 1996 עם מחויבות טכנולוגית ומקצועית לספק לכל אחד ואחת את הכלים הנדרשים לשיפור אורח חייהם.

החברה יושבת ביבנה, על שטח של 650מ’ הכולל מחסן מזון מאושר ע”י משרד הבריאות, חדר כושר לתצוגה, מכשירי כושר ביתיים בתצוגה, אבקות חלבון מובחרות, ציוד כושר, ועוד.

חברת פאוור ספורט, בליוויו של אילן אזולאי, מנכ”ל החברה. עוסקת בבריאות כדרך חיים כאשר תוספי תזונה, ויטמינים, מינרלים, צמחי מרפא, מזונות על, מוצרים לטבעוניים ועוד.

אלו מהווים כיום חלק בלתי נפרד מתזונתו של הספורטאי ההישגי, המתאמן החובב, טבעונים, וכל אלו אשר עוסקים בבריאות הגוף. על מנת לסייע לשמור על אורח חיים בריא אנו עוסקים בייצור, ייבוא, שיווק והפצה של תוספים באיכות הטובה והגבוהה ביותר, ללא פשרות ובסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר.

בפאוור ספורט נמצא צוות מקצועי בעל ידע נרחב בענף הבריאות, תזונה וכושר גופני.
אנו מתחייבים לחלוק איתכם את הידע להצלחה.

הפוטנציאל לבעלי עסקים / מאמני כושר / משווקים / אתרים

 • עסק ללא השקעה ונטול סיכונים.
 • מאפשר יצירת הכנסה פסיבית ארוכת טווח.
 • שיטת עבודה מוכחת, און ליין, וברת שיכפול.
 • שילוב טכנולוגי של עסק קיים לעידן הדיגיטלי.
 • שקיפות מלאה ואחריות למקצועיות.
 • מערכת אוטומטית לתוכנית שותפים לקבלת עמלות.

אז מה בכל זאת?

 • מכונות אוטומטיות למכירה של תוספים / שתייה / ציוד
 • רכישת תוספי תזונה דרך תוכנית השותפים של פאוור ספורט
 • עמלה ממכירות בחנות המקוונת של פאוור ספורט
 • הכנסה זורמת 24 שעות ללא השקעה.

 התמורה למכירות באמצעות האתר ותוכנית השותפים

הספק ישלם עמלה כדין כפי שמצוין בטבלת “עמלות מכירה”, כולל מע”מ. התשלום יחושב מכל הכנסה המגיעה בגין עסקאות שיבוצעו באתר דרך מערכת המעקב (tracking) האוטומטית של פאוור ספורט. (לא ישולמו עמלות בגין דמי משלוח, דמי ביטול, התקנות, וכל הכנסה אחרת שקיבל הספק שאינן קשורות למוצר).

הספק עד ה-10 לכל חודש קלנדארי יוציא ריכוז של כל העסקאות לקבלת העמלה, החברה בהתאם תנפיק חשבונית מס.

כל התשלומים שעל הספק לשלם לחברה, ישולמו בתנאי שוטף + 10 ימים מקבלת התמורה על הספק (כולל מע”מ) כדין.

החברה תקבל מהספק משתמש במערכת על מנת לתת שקיפות מלאה, לרבות דוחות מכירה ונתונים בקשר למכירות שיתבצעו באמצעות האתר.

המוצרים אליהם תקבל עמלות
אבקות חלבון • אבקות חלבון טבעוניות  • גיינרים / עלייה במשקל  • חטיפי חלבון ואנרגיה  •  BCAA ומשפרי ביצועים  •  ויטמינים  •  מזונות על  • קולגן  •  מינרלים  • חומצות אמינו  •  צמחי מרפא  •  חומצות שומן חיוניות  •  שורפי שומן  • כפפות  • מגבות ציוד נלווה.

גובה העמלה – 10%

“הבריאות שלך, ההצלחה שלנו!”

אילן אזולאי, מנכ”ל פאוור ספורט.

ההסכם

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין:

פאוור ספורט סוכנויות בע”מ
ח.פ. 512492588
רחוב חידקל 11 בניין 15, יבנה.
טלפון: 1-700-70-9131 , פקס 08-9420300
(להלן-“הספק”)
מצד אחד

ובין: החברה

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדילקמן:

 1. כללי
  1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  1. כותרות הסעיפים נועדו לצורך נוחות הקריאה בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תוכן הסעיפים.

הואיל: והספק מנהל פלטפורמת מסחר אלקטרוני לניהול מכירות על גבי רשת האינטרנט, לרבות מכירות ללקוחות קצה וניהול עמלות לשותפים משווקים.

והואיל: כי הצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם על פי וכפוף להוראות הסכם זה.

 • הצהרות הספק והתחייבויותיו:
  • הספק מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הידע, הניסיון, המומחיות והיכולת, לרבות כוח האדם, המלאי והציוד הנדרשים לצורך התחייבויותיו על פי חוזה זה.
  • הספק מצהיר ומאשר על פי חוק להגנת הצרכן והתקנות (אחריות ביטולים ושירות) לעמוד לפי התקנון.
  • הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק בכל האישורים וההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ומכל רשות מוסמכת לשם ייצור ו/או ייבוא ו/או מסחר במוצרים, אספקתם, ומכירתם.
  • הספק מצהיר ומתחייב כי כל המוצרים שיספק הינם בעלי תו תקן ישראלים ו/או עומדים בדרישות משרד הבריאות ולרבות סימון מוצרים
  • הספק מצהיר ומתחייב כי כל פרטי המוצרים באחריותנו המלאה והבלעדית, והוא פוטר את החברה מכל אחריות.
  • הספק מתחייב לשלם לחברה את כל התמורה במלואה, במועדה כמפורט בהסכם זה.
  • הספק יהיה רשאי במידת הצורך לגרוע בכל עת ובכל שלב מכל סכום המגיע לחברה עפ”י זה בגין ביטולים או החזרים של עסקאות, על פי חוק הגנת הצרכן.
 • טיב העסקה – תוכנית השותפים הבלעדית של פאוור ספורט
  • הספק יעמיד לרשות החברה משתמש אישי בפלטפורמה בתוך האתר המקוון של פאוור ספורט לצורך שיווק ומכירת המוצרים באמצעות קישורים מותאמים וברקודים ספציפיים, בהתאם לתקנון האתר והוראות הספק. כפי שינתנו מעת לעת.
  • הספק רשאי לשנות את הפלטפורמה ו/או את שיטת המכירה באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית בלבד.
  • הספק עד ה-10 לכל חודש קלנדארי יוציא ריכוז של כל העסקאות לקבלת העמלה, החברה בהתאם תנפיק חשבונית מס.
 • הפסקת ההתקשרות וביטול ההסכם
  • הסכם זה יעמוד בתוקף למשך 12 חודשים מיום חתימתו
  • מובהר כי היה ומי מהצדדים הודיע לצד השני על רצונו בהפסקת
   ההתקשרות על פי ההסכם.
   חובת הספק ללקוחות אשר הזמינו את המוצרים לספק את המוצרים
  • מבלי לגרוע מכל סעיף הנתון לחברה, החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם במלואו באופן חד צדדי תוך 14 ימים ובמקרה שהחברה תפר את התחייבויותיה עפ”י ההסכם לחברה לא תהיה זכות שמשעה התערבות בניהול המכירות באתר.
  • הספק רשאי לבטל את ההסכם מיידית ללא צורך בכל הודעה מוקדמת.

אספקת המוצרים  הספק מתחייב לאריזה, הובלה, ואספקה של המוצרים ישירות לצרכנים, באחריותנו הבלעדית, ובמועדים אשר התחייב הספק אליהם באתר.

ביטול עסקאות  הספק מצהיר ומאשר שמכירת מוצרים באתר החברה הינה עסקת מכר מרחוק כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן מתחייב הספק לבטל כל עסקה שצרכן ביקש (מכל סיבה שהיא)
וזאת מתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה.

המחאת זכויות  לחברה לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לאף אדם ו/או תאגיד ו/או כל גוף אחר אלא בכפוף להסכמת החברה מראש ובכתב ובהתאם לתנאים.

סודיות  הצדדים מתחייבים האחד כלפי משנהו לשמור בסודיות ולא להעביר לידי צד שלישי בין במישורין ובין בעקיפין, בין בכתב ובין בעל-פה, כל מידה ו/או תוכנית ו/או מסמכים ו/או סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים של הצד השני (“המידע סודי”) זאת הן בתקופת ההסכם והן לאחר מכן.

כניסה לאתר

לקוח יקר

5% הנחה לכל האתר

קוד קופון buy5

*בקניה מעל 400 שקלים 

לקוחות יקרים - בקנייה מעל 400₪
קבלו מאיתנו 5% הנחה בסל הקניות - הקישו קוד קופון buy5 בסל הקניות! תתחדשו

בודק...
0
הסל שלך
 • No products in the cart.